نوشته‌های سحر علی مهدی

سحر علی مهدی

من یه طراح هستم

متاسفانه هیچ داستانی وجود ندارد

در دیتکت از چه چیزی حرف بزنیم؟

پیشنهاد شما برای موضوع‌های بعدی دیتکت